pl en
Prawdziwy smak na Twoim stole
RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo, 
 
Mając na uwadze ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych oraz stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Firma Handlowo-Produkcyjna "MAK-I" Marcin Gawron Sp. Jawna
 ul. Czysta 8, 33-100 Tarnów,
dalej zwana jako: „MAK-I”.
 
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych:  
 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem w celu:
 • zawarcia umowy, wykonywania umów zawartych z osobami których dane dotyczą, realizowania obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z Administratorem umów  – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,
 • w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku osoba, której udzielono zgodę może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że MAK-I nie będzie mogła przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie,
 • prowadzenia marketingu za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną produktów i usług, których dostawcą jest Administrator – do czasu wycofania  zgody na takie przetwarzanie danych osobowych, 
 • badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących informacji o produktach oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów,
 • umożliwienia MAK-I prowadzenia ankiet mających na celu doskonalenie jakości świadczonych usług i produktów, 
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
 • realizowania obowiązków i uprawnień Administratora jako pracodawcy lub usługodawcy
 • oraz w związku z uczestnictwem w organizowanych przez Administratora akcjami promocyjnymi.
 
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być: 
 
 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na wniosek Klienta/Kontrahenta działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – (składanie zamówień w naszej firmie),
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez MAK-I obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
 4. uzasadnione wymogi Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mak-I – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. B, c oraz f .
 Pozyskane dane osobowe mogą być - w ramach ich przetwarzania i w celach wskazanych powyżej - udostępniane innym niż MAK-I:
Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych przez MAK-I opiera się na zasadzie dobrowolności. Jednakże podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usług przez MAK-I.
 
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez Mak-I przysługuje także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych. 
 
W przypadku udostępnienia dla Mak-I danych osobowych pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych, członków rodzin lub innych osób (w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do danych), innych niż Mak-I, zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób: 
 1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla Mak-I
 2. o tym, że Mak-I jest Administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 
 3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego Mak-I pozyskała ich dane.

Mak-I dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Zespół Mak-I